Tin tức & sự kiện

Tăng cường quản lý hoạt động vận tải qua thiết bị GSHT

"Nâng cấp thiết bị giám sát hành trình (TBGSHT) đảm bảo phù hợp với QCVN 31:2014/BGTVT trước ngày 31/12/2017; tiếp tục thực hiện kiểm tra chuyên đề về truyền dữ liệu và thời gian lái xe liên tục; Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo giải trình và kiểm tra tính xác thực trước khi ra quyết định xử lý vi phạm.…" là những nội dung công văn 5112/TCĐBVN-VT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam gửi các Sở GTVT .

 

 

Theo đó, Tổng cục ĐBVN đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố thông tin danh sách các đơn vị cung cấp thiết bị GSHT đã được cấp giấy chứng nhận phù hợp với QCVN, Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải đã lắp đặt thiết bị theo QCVN 31:2011/BGTVT khẩn trương liên hệ với các đơn vị cung cấp thiết bị để nâng cấp đảm bảo phù hợp vói QCVN 31:2014/BGTVT trước ngày 31/12/2017 theo quy định.

 

Kiểm tra chấp hành quy định, điều kiện kinh doanh vận tải

Sở GTVT tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở đổi với các phương tiện không truyền dữ liệu giám sát hành trình (GSHT);thực hiện kiểm tra chuyên đề về truyền dữ liệu và thời gian lái xe liên tục; Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh đi với các đơn vị kinh doanh vận tải có nhiều vi phạm khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị GSHT;

 

Tăng cường theo dõi kiểm tra các phương tiện đã bị thu hồi phù hiệu để có biện pháp xử lý kịp thời. Thông báo công khai trên trang thông tin của Sở GTVT  danh sách các xe bị xử lý thu hồi phù hiệu để người dân theo dõi, giám sát.

 

Chi đạo lực lượng Thanh tra giao thông tập trung kiểm tra xử lý các phương tiện có nhiều lần không truyền dữ liệu khi đang chạy;

 

Giải trình vi phạm truyền dữ liệu GSHT

Tổng cục ĐBVN yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành phố yêu cầu doanh nghiệp có phương tiện vi phạm báo cáo giải trình và kiểm tra tính xác thực trước khi ra quyết định xử lý vi phạm.

 

Đối với trường hợp lỗi vi phạm không truyền dữ liệu là do đơn vị cung cấp dịch vụ TBGSHT thì đơn vị vận ti có trách nhiệm liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ TBGSHT để có biện pháp khắc phục ngay, báo cáo Sở GTVT và phải nêu rõ thời hạn khắc phục.

 

Các Sở GTVT tổng hp ý kiến của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn, báo cáo các trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải đã yêu cầu khắc phục nhưng đơn vị cung cấp thiết bị và dịch vụ GSHT không thực hiện để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

 

NPQ/CV:5112/TCĐBVN-VT

THÔNG TIN

GOOGLE MAP
 
Liên Hệ
Online : 17
Tất cả : 4989
Copyright © 2016 Vận Tải An Giang
Design by: DCTH - JSC